serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klasyfikacja regulatorów obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zadania regulatora obrotów. Niepożądanym skutkom niestabilności pracy silnika wysokoprężnego zapobiec można jedynie przez regulowanie dawkowania odpowiednio do chwilowych zmian zewnętrznego obciążenia lub prędkości biegu. Jeżeli silnik przyspiesza swój bieg lub obciążenie zewnętrzne maleje — trzeba stosownie zmniejszać dawkowanie, aby zlikwidować nadmiar mocy użytecznej. Kiedy natomiast silnik zwalnia swój bieg lub obciążenie zewnętrzne wzrasta, w celu pokrycia niedoboru mocy użytecznej należy odpowiednio zwiększał dawkowanie.

Teoretycznie w podany sposób mógłby regulować chwilowe dawkowanie kierowca pojazdu, np. reagując na zwalnianie lub przyspieszanie biegu silnika przez zwiększanie lub zmniejszanie nacisku na pedał przyspieszenia. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja regulatorów obrotów

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klasyfikacja regulatorów obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W odróżnieniu od silnika gaźnikowego, silnik wysokopręzny nie wykazuje w ogóle skłonności do utrzymywania stałej prędkości biegu, czyli stanu równowagi pomiędzy rozwijaną mocą i obciążeniem zewnętrznym. Niedogodność ta wynika z odmiennych sposobów regulowania chwilowej mocy użytecznej, ponieważ :

regulacja ilościowa, typowa w razie zasilania gaźnikowego, polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu napełnienia cylindrów mieszanką o w przybliżeniu stałym składzie, w której ciężarowy stosunek paliwa do powietrza zmienia się tylko nieznacznie,

regulacja jakościowa, charakterystyczna w przypadku silnika wysokoprężnego, polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu dawkowania oleju napędowego, zwykle bez jednoczesnego regulowania napełnienia cylindrów lub ze zmienianiem napełnienia w dość wąskim zakresie (nastawna dławica regulatora podciśnieniowego służy raczej do powodowania zmian podciśnienia niż różnic napełnienia cylindrów powietrzem) ; wskutek tego zasadniczo zmienia się stosunek Oleju napędowego do powietrza w mieszance, a tym samym i jej właściwości.

Charakterystyczna niestabilność pracy silnika wysokoprężnego wynika z okoliczności, że przy niezmiennym ustawieniu dawkowania, każde zwolnienie biegu silnika wywołuje spadek jego mocy użytecznej, a przyspieszenie biegu jej zwiększenie. [podobne: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

Ze zmniejszaniem się prędkości obrotowej wału korbowego powiększa się napełnienie cylindrów powietrzem i jednocześnie maleją nieco dawki oleju napędowego wtryskiwane do komór spalania. W rezultacie mieszanka ubożeje, przebieg jej spalania sie pogarsza, a wiec i spada użyteczna moc silnika szybciej niż zmniejsza się obciążenie zewnętrzne w wyniku zwalniania biegu silnika. Powstający w ten sposób niedobór mocy użytecznej powiększa się coraz bardziej, co w krańcowym przypadku kończy się zatrzymaniem silnika.

Jeżeli natomiast w rozpatrywanej sytuacji podwyższy sie niezmienna dotychczas prędkość obrotowa wału korbowego, jednocześnie maleje napełnienie cylindrów powietrzem i zwiększa kię nieznacznie dawkowanie, czyli poprawiają się warunki tworzenia się i spalania mieszanki. Tym samym wzrasta wówczas użyteczna moc silnika — szybciej niż zwiększa się obciążenie zewnętrzne w wyniku przyspieszenia biegu silnika. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja regulatorów obrotów

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klasyfikacja regulatorów obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przestrzeń poniżej dolnego czopa prowadzącego, tzw. komora pośrednia, łączy się z kanalikiem zasilającym poprzez zaworek zwrotny, uniemozliwiający wsteczny przepływ paliwa (w kierunku sekcji tłoczącej). Kiedy sekcja tłocząca zaczyna doprowadzać olej napędowy do wtryskiwacza, jednocześnie podwyższa się ciśnienie w komorze głównej i w komorze pośredniej, ponieważ zaworek zwrotny nie utrudnia dopływu paliwa do kanalików wylotowych, Wskutek wzrostu ciśnienia tłoczenia do około 70 kG/cm2 iglica rozpylacza odrywa się od swego gniazda — w wyniku naporu oleju n czoło odsadzenia górnego czopa i stożkowe przejście pod d01nym czopem, od tej chwili olej napędowy wytryskuje do komory spalania, a wysokie ciśnienie utrzymujące się w k morze głównej nie pozwala na opadnięcie iglicy.

Po zakończeniu procesu tłoczenia zanika nadciśnienie w kanaliku zasilającym i w miare obniżania się ciśnienia w komorze głównej rozprężająca sie sprężyna powrotna przesuwa iglice w kierunku jej gniazda. Powoduje to natychmiastowe zamknięcie się zaworka zwrotnego, co zapobiega obniżaniu się nadciśnienia w komorze pośredniej. W rezultacie podczas opadania iglicy pod naciskiem sprężyny powrotnej, aż do chwili zamknięcia się rozpylacza maleje pojemność komory pośredniej i znajdujące się w niej paliwo wytryskuje przez kanaliki wylotowe.

Specjalny zaworek odcinający układu wtryskowego PILOT-INJECTION uniemożliwia ponowne otwarcie się rozpylacza, bezpośrednio po zakończeniu się procesu wtryskiwania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja regulatorów obrotów

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klasyfikacja regulatorów obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przebiegi powtarzają się bardzo szybko, to też podczas pracy silnika tłoczek regulatora wraz z zębatką sterującą wykonują drobne poosiowe ruchy drgające, a więc praktycznie dawkowanie jest stałe, aż do chwili zmiany obciążenia zewnętrznego,lub prędkości biegu silnika. Kiedy zwiększa się lub maleje nacisk wywierany na pedał przyspieszenia, układ przeniesienia jednocześnie przekręca tłoczek regulatora w odpowiednim kierunku. Wskutek tego krawędzie sterujące tłoczka odsłaniają lub przysłaniają kanaliki umożliwiające wypływanie oleju z komory odciążajacej. Powoduje to spadek lub wzrost ciśnienia w komorze odciążającej i przesunięcie się tłoczka do nowego położenia równowagi, z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem dawkowania — czyli przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika. Kazdemu położeniu pedału przyspieszenia odpowiada tylko jedno ustawienie tłoczka regulatora, a wiec i jedna określona prędkość biegu silnika.

System CAV. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja regulatorów obrotów

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klasyfikacja regulatorów obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Regulator hydrauliczny wyróżnia sie pośrednim sprzężeniem układu korbowego silnika z urządzeniem sterujacym dawkowaniem przy użyciu zamkniętego obwodu, w którym krąży ciecz. Do uruchamiania mechanizmu regulującego chwilowe dawkowanie wykorzystuje się zwykle zmiany w charakterze przepływ cieczy (z reguły oleju napędowego) wywoływane zwalnianiem lub przyspieszaniem biegu silnika. Zwykle dawkowanie urządzenia wtryskowego zwiększa się lub zmniejsza w wyniku zmian wydajności lub ciśnienia tłoczenia pompy sprzężonej bezpośrednio z układem korbowym silnika — najczęściej zębatej pompy napędzanej przez przekładnię zębatą lub łańcuchową o stałym przełożeniu. System BRYCE. Zębatka sterująca pompy wtryskowej jest poosiowo przesuwana wraz z tłoczkiem regulatora odpowiednio do wypadkowego oddziaływania nacisku sprężyny sterującej i chwilowej różnicy ciśnień po obu stronach tłoczka. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja regulatorów obrotów

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klasyfikacja regulatorów obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jak długo pedał przyspieszenia jest całkowicie zwolniony, tak długo przepustnica nastawnej dławicy prawie całkowicie przesłania wolny przelot jej gardzieli, a silnik pracuje na biegu jałowym. Wskutek dużego podciśnienia panującego wówczas w rurze ssącej wybierak przeponowy utrzymuje zębatkę sterującą w pobliżu jej położenia STOP i w omówiony sposób przeciwstawia się zwalnianiu lub przyspieszaniu biegu silnika.

Wskutek wciskania pedału przyspieszenia uchyla się przepustnica dławicy nastawnej, a więc jeżeli silnik pracuje od razu maleje podciśnienie w rurze ssącej i wybierak przeponowy natychmiast odpowiednio zwiększa dawkowanie. Natomiast w wyniku zmniejszenia nacisku na pedał przyspieszenia przepustnica dławicy przymyka się, wzrasta podciśnienie w rurze ssącej, a przepona wybieraka odkształcając się pod wpływem rosnącej różnicy ciśnień przesuwa zębatkę sterującą w kierunku położenia STOP.

Jeżeli nacisk wywierany na pedał przyspieszenia gest stały, sprężyna sterująca wybieraka przeponowego rownoważy oddziaływanie różnicy ciśnień na przeponę, która utrzymuje zębatkę sterującą (wykonującą drobne ruchy drgające) w położeniu dawkowania odpowiadającym określonej prędkości obrotowej wału korbowego. Od tej chwili w razie zmiany obciążenia zewnętrznego regulator podciśnieniowy przeciwstawia się zwalnianiu lub przyspieszaniu biegu silnika tak długo, jak długo obciążenie zewnętrzne silnika nie przekracza dopuszczalnego lub nie ulegnie zmianie położenie pedału przyspieszenia. [podobne: serwis skoda gdańsk, serwis seat wrocław, seat serwis wrocław ]

Wolny przelot gardzieli nastawnej dławicy jest tak dobrany, że nawet w razie zupełnego uchylenia przepustnicy podciśnienie w rurze ssącej zaczyna wzrastać, jeżeli chwilowa prędkość biegu silnika przewyższa znamionową. Dzięki temu niezależnie od nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia wybierak przeponowy zmniejsza wówczas dawkowanie, a więc uniemożliwia silnikowi przekraczanie dopuszczalnej prędkości biegu.

W celu zapewnienia możliwie regularnego biegu silnika wybierak przeponowy zaopatruje sie w specjalny tłumik, działający według zasady zaworka upustowego, połączony oddzielnym przewodem z wnętrzem rury ssącej, przed przepustnicą nastawnej dławicy, Tłumik zmniejszając różnicę ciśnień działającą na przeponę w razie zbyt gwałtownego jej odksztalcania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja regulatorów obrotów

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klasyfikacja regulatorów obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Siły odśrodkowe działające na ciężarki regulatora zwiększają się zbyt szybko ze wzrostem ich prędkości wirowania, w związku z czym na ogół dąży się do zapewnienia stosownej zmienności przełożenia układu przeniesienia, zależnie od chwilowej prędkości biegu silnika. W razie stałego przełożenia układu przeniesienia, przesunięcia zębatki sterującej w pompie wtryskowej są z reguły zbyt małe podczas jałowego biegu Silnika, a zbyt duże w okresie jego pracy z prędkością biegu przekraczającą znamionową, w stosunku do najkorzystniejszych lub nawet dopuszczalnych.

Nawet częściowe spełnienie wspomnianego wymagania nastręcza poważne trudności i komplikuje konstrukcję mechanizmu przeniesienia. Ze względu na sposób uzyskiwania zmienności przełożenia zależnie od chwilowej prędkości biegu silnika, wśród układów przeniesienia regulatorów odśrodkowych rozróżnia się dwie podstawowe odmiany: [podobne: serwis skoda gdańsk, serwis seat wrocław, seat serwis wrocław ]

— układ mimośrodowy; dźwignia swobodna, wiążąca mechanizm odśrodkowy regulatora z zębatką sterującą, jest osadzona na mimośrodowym czopie; zmiany położenia pedału przyspieszenia powodują przekręcanie walka z czopem mimośrodowym, wskutek czego stosunek czynnych długości ramion dźwigni swobodnej zmienia się zapewniając zmienną proporcjonalność przesunieć zębatki sterującej; mechanizm mimośrodowy jest prosty lecz mało skuteczny, co często zmusza do zwężania zakresu użytecznych prędkości biegu silnika przez podwyższenie jego prędkości biegu jałowego lub przez obniżenie znamionowej prędkości biegu, co zmniejsza przydatność eksploatacyjną silnika,

— układ kulisowy; dzięki zastosowaniu mechanizmu kulisowego uzyskuje się znacznie szerszy zakres zmienności przełożeń niż w układzie mimośrodowym; podczas szybkiego biegu silnika przełożenie układu przeniesienia jest duże, a przy niewielkiej prędkości obrotowej wału korbowego — znacznie mniejsze; mechanizmy kulisowe są wprawdzie o wiele kosztowniejsze niż mimośrodowe, lecz szybko się ostatnio rozpowszechniają.

Regulator podciśnieniowy steruje dawkowaniem urządzenia wtryskowego reagując na zmiany chwilowego podciśnienia w rurze ssącej pracującego silnika. Typowy regulator podciśnieniowy składa się z nastawnej dławicy wbudowanej w rurę ssącą oraz z wybieraka przeponowego, osadzonego na kadłubie pompy wtryskowej — połączonych ze sobą przewodem. Obrotowa przepustnica nastawnej dławicy jest sprzężona z pedałem przyspieszenia i uchyla się dopiero w miarę jego wciskania.

Na przeponę wybieraka działa różnica ciśnienia barometrycznego i chwilowego podciśnienia w rurze ssącej, dążąca do odkształcenia przepony i przesunięcia zębatki sterującej w pompie wtryskowej do położenia STOP. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja regulatorów obrotów

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klasyfikacja regulatorów obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podczas przyspieszania biegu silnika pod wpływem rosnących sił odśrodkowych wirujące ciężarki oddalają się od siebie, ściskając coraz bardziej sprężyny, aż do ustalenia się nowego stanu równowagi. Rozsuwając się na zewnątrz ciężarki regulatora powodują jednocześnie przesuwanie zębatki sterującej w kierunku położenia STOP — czyli zmniejszanie dawkowania. Jeżeli silnik zwalnia swój bieg, zarazem maleją siły odśrodkowe działające na ciężarki regulatora. Wówczas dwuzakresowe działanie regulatora odśrodkowego zapewnia się przez zastosowanie specjalnie dobranych zespołów sprężyn i oryginalne zawieszeni ciężarków. Podczas jałowego biegu silnika na wirujące ciężarki naciskają tylko dość miękkie sprężyny zewnętrzne (tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja regulatorów obrotów

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klasyfikacja regulatorów obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wymagane zmniejszanie rzeczywistego dawkowania z przyspieszaniem biegu silnika zapewniają tzw. sprężyny wyrównawcze (czwarte w zespołach, obok pojedynczych sprężyn biegu jałowego i par sprężyn dopuszczalnej szybkobieżności).. Zwykle sprężyny wyrównawcze zaczynają się uginać dopiero wówczas, kiedy prędkość biegu silnika przewyższa już prędkość maksymalnego momentu obrotowego, wskutek Czego zwiększają sic promienie wirowania ciężarków i regulator zmniejsza dawkowanie.

Wyrównywacz hydrauliczny z przyspieszaniem biegu silnika zmniejsza dawkowanie przez upuszczanie coraz większej części oleju napędowego, tłoczonego do wtryskiwacza. Najczęściej spotyka się wyrównywacze hydrauliczne w postaci specjalnych zaworków odcinających lub dodatkowych, które zmniejszają ilości paliwa wytłaczane z cylinderków sekcji tłoczących w miarę podwyższania częstotliwości wtryskiwania. Wyrównywacze hydrauliczne stosowane są rzadko w urządzeniach wtryskowych silników samochodowych i raczej wychodzą już z użycia.

Zderzak nastawny jest to prosty ogranicznik dawkowania, uniemożliwiający przesunięcie zębatki sterującej w pompie wtryskowej poza określone położenie skrajne. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja regulatorów obrotów

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klasyfikacja regulatorów obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dawkowanie nominalne nie jest stałe lecz zmniejsza się z przyspieszaniem biegu silnika, głównie z uwagi na malejące napełnienie cylindrów powietrzem. Jednocześnie z podwyższaniem częstotliwości wtryskiwania z reguły zwiększa się rzeczywiste dawkowanie, choć położenie np. zębatki sterującej w pompie wtryskowej nie ulega zmianie. Obie wspomniane okoliczności poważnie komplikują problem sterowania chwilowego dawkowania.

Nieznaczne zwiększanie się dawkowania z przyspieszaniem biegu silnika, pomimo niezmiennego ustawienia tłoczka w cylinderku, jest charakterystyczną cechą działania każdego układu wtryskowego. Im szybciej bowiem przesuwa się tłoczek w cylinderku sekcji tłoczącej, tym mniejsze są straty szczelinowe i tym większe jest napełnienie cylinderka. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja regulatorów obrotów

« Previous Entries Next Entries »