serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Zbiorniki ciśnieniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Na ogół wszystkie zbiorniki ciśnieniowe podlegają dozorowi technicznemu — wyjątek stanowią między innymi zbiorniki o ciśnieniu nie przekraczającym 0,07 NIN/m2 (0,7 at) oraz zbiorniki o ciśnieniu wyższym, jeżeli iloczyn ciśnienia w at przez pojemność w litrach nie przewyższa 300 (pod warunkiem, że nie są ustawione w miejscach publicznych). Zbiorniki podlegające stałemu dozorowi technicznemu muszą przechodzić okresowe badania zwyczajne i nadzwyczajne. Badania zwyczajne polegają na rewizji wewnętrznej, próbie ciśnieniowej oraz rewizji zewnętrznej. Czasokres przeprowadzania poszczególnych rewizji i prób jest różny. Rewizję wewnętrzną przeprowadza się co trzy lata, próbę ciśnieniową — co sześć lat, a rewizję zewnętrzną — co rok, oprócz lat, w których przeprowadza się rewizję wewnętrzną i próbę wodną. Badania nadzwyczaj ne mogą być przeprowadzane w dowolnych terminach, uzasadnionych względami technicznymi. Datę przeprowadzenia rewizji wewnętrznej oraz próby wodnej uzytkownik powinien ustalić z właściwym inspektoratem dozoru technicznego najpóźniej na 14 dni wcześniej. W czasie badań użytkownik jest zobowiązany do udzielania pomocy inspektorowi. Zgłoszenie zbiornika ciśnieniowego do rejestracji powinno być dokona ne w formie pisemnej. Do zgłoszenia użytkownik jest zobowiązany dołączyć w dwóch egzemplarzach następującą dokumentację: a) opis zbiornika na formularzu ustalonym przez UDT; b) opis działania zbiornika z wyszczególnieniem danych dotyczących źródeł zasilania zbiornika wraz z koniecznym schematem rurociągów; c) obliczenie lub pisemne stwierdzenie maksymalnego natężenia (w kg/h) dopływu płynów do zbiornika lub maksymalnego natężenia (w kg/h) wytwarzania się oparów w zbiorniku; d) dla zbiornika ustawionego na wolnym powietrzu — plan sytuacyjny zbiornika, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących budynków w promieniu 10 m; e) dla zbiornika ustawionego w budynku — plan usytuowania zbiornika, z oznaczeniem miejsca ustawienia zbiornika oraz związanych z nim urządzeń pomocniczych; f) dla zbiorników połączonych trwale z urządzeniem ruchowym — rysunki szkicowe usytuowania i sposobu zamocowania zbiornika; g) poświadczenie wykonania i zbadania zbiornika wraz z następującymi załącznikami: — zestawieniowym rysunkiem zbiornika Z podaniem numeru fabrycznego, roku budowy, ciśnienia i temperatury obliczeniowej, pojemności w ms; — obliczeniami wytrzymałościowymi poszczególnych elementów; — kartami pomiarów głównych elementów; — wykazem wyrobów hutniczych wraz z atestami badań materiałowych; — świadectwem obróbki cieplnej; — wykazem spawaczy, którzy wykonali złącza spawane; — wykazem wyników badań złączy spawanych oraz szkicowym rysunkiem rozłożenia spoin z podaniem miejsc prześwietlonych lub zbadanych innymi metodami; — wykazem osprzętu wraz z atestami. [podobne: allegro auta, postek otomoto, allegro auta, allegro auta ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro auta dobór akumulatora centra postek otomoto skoda gdansk