serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Urząd Dozoru Technicznego (UDT)

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Organami dozoru technicznego są: Urząd Dozoru Technicznego (UDT) z podległymi mu okręgowymi i rejonowymi dozorami technicznymi oraz specjalistyczne organy dozoru technicznego. Do specjalistycznych organów dozoru technicznego zaliczają się między innymi kolejowe inspektoraty dozoru technicznego działające przy każdej dyrekcji okręgowej kolei państwowych, podlegające Głównemu Inspektoratowi Kolejowego Dozoru, Technicznego w Warszawie. 1. Dozór techniczny nad urządzeniami dźwignicowymi Do urządzeń dźwignicowych zaliczamy takie urządzenia, które służą do co najmniej pionowego przemieszczania ładunków, a w szczególności: a) dźwigi słuzące do pionowego przemieszczania ładunków w kabinach lub na platformach; b) suwnice, których zasadniczą konstrukcją nośną jest przejezdny po co najmniej jednoszynowym torze most (lub brama), po którym porusza się wózek z wciągarką do pionowego transportu ładunków; c) żurawie, których zasadniczą częścią nośną jest wysięgnik o ruchu obrotowym w płaszczyźnie poziomej lub pionowej albo też w obu płaszczyznach; d) wciągarki, których zasadniczą częścią składową jest wyposażony w bęben linowy lub łańcuchowy mechanizm do pionowego podnoszenia i opuszczania ładunków; e) dźwigniki, których zasadniczą częścią składową są śruby i nakrętki oraz belki nośne (łapy) z napędem mechanicznym lub ręcznym albo tłoki nośne poruszane naciskiem cieczy bądź gazu; f) obrotnice wyposażone w bęben linowy, służące do obracania i przesuwania taboru kolejowego; g) wyciągi o ruchu pionowo—pochyłym; h) żurawie kolejowe. Dźwignice podlegające dozorowi technicznemu przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny być zarejestrowane we właściwym inspektoracie dozoru technicznego. Użytkownik zgłaszając do rejestracji dźwignice jest zobowiązany dostarczyć pełną dokumentację. Dokumentacja ta powinna zawierać: — wypełnioną książkę rewizji dźwignicy; — zaświadczenie kontroli technicznej wytwórcy stwierdzające prawidłowe wykonanie i zbadanie dźwignicy; — opis dźwignicy zawierający: nazwę wytwórni, rok budowy i nr fabryczny, rodzaj dźwignicy, udźwig, robocze prędkości podstawowych ruchów dźwignicy, grupę natężenia pracy, masę własną, rodzaj urządzeń przeciwburzowych (w przypadku gdy dźwignica ma pracować na terenie nie osłoniętym od wiatrów), urządzenia sygnalizacyjne, instrukcję użytkowania dźwignicy; [hasła pokrewne: allegro auta, postek otomoto, allegro auta, allegro auta ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro auta dobór akumulatora centra postek otomoto skoda gdansk