Posts Tagged ‘autoholowanie’

Dźwig

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Jeżeli dźwignica jest wyposażona chwytnik elektromagnetyczny, to obszar obsługiwany przez tę dźwignicę musi być tak zabezpieczony, aby nie pozwalał na przejście ludzi. Podrywanie ładunków w zasadzie nie jest dozwolone, chyba że są to specjalnie do tego celu przeznaczone dźwignice (np. suwnice do wlewnic). Ładunek może być podnoszony również za pomocą dwóch dźwignic, lecz z zachowaniem warunku nieprzeciążania żadnej z nich oraz zastosowania specjalnej belki nośnej. W tym przypadku liny muszą zachować położenie pionowe. Jeżeli dźwignicowy nie ma możliwości bezpośrednio śledzić ruchu haka, a na pulpicie sterowniczym w kabinie brak jest odpowiedniego wskaźnika, to musi być przydzielona jeszcze jedna osoba, która Śledziłaby ruch haka i wydawała odpowiednie dyspozycje pracownikowi obsługującemu dźwignicę, posługując się odpowiednimi znakami lub radiotelefonem. Bezpieczna i długotrwała praca dźwignicy może być zapewniona przez odpowiednią konserwację. Do konserwacji dźwignic mogą być dopuszczeni odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Obsługa dźwignic również musi odpowiadać określonym kryteriom, ustalonym w przepisach UDT. Przez dozór techniczny są ustalone warunki dopuszczalnego zużycia niektórych elementów dźwignic; najważniejsze z nich są następujące. Liny stalowe należy wymienić, jeżeli: — na 1 m liny liczba zerwanych drucików będzie równa lub większa od 20% ogólnej liczby drutów; — na 1 m liny będą skupienia zerwań drutów, chociażby ich liczba była mniejsza niż 20%; — stwierdzono zwężenie przekroju liny, co .nasuwa przypuszczenie zerwania rdzenia; — jedna ze splotek została zerwana; — występują oznaki silnego zużycia, skorodowania, zgniecenia lub innych uszkodzeń (pętle itp.). Łańcuchy nie nadają się do dalszej eksploatacji, jeżeli: — zużycie jednego choćby ogniwa wynosi 10% jego nominalnej średnicy; — wydłużenie łańcucha wynosi więcej niż 5% w stosunku do długości początkowej ; — zgięcia i wydłużenia ogniw są w takim stopniu, że swobodne porusza— nie się jednego ogniwa w drugim jest niemożliwe; jedno z ogniw ma rysy, nadpęknięcia lub pęknięcia. [podobne: stojaki rowerowe, autoholowanie, Przewóz Osób ]

Comments Off on Dźwig

Posts Tagged ‘autoholowanie’

Dźwig

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Opony zwymiarowane w centymetrach lub w milimetrach są powszechnie traktowane jako nieznormalizowane i w związku z tym ostatnio wychodzą z użycia. Na boczniku każdej opony samochodowej jest wytłoczone jej oznaczenie znamionowe, na które składa się co najmniej nazwa lub znak producenta, wymiary główne oraz numer fabryczny. Przeważnie oznaczenie znamionowe opony informuje jeszcze dodatkowo o zalecanym ciśnieniu powietrza w ogumieniu, liczbie warstw kordu w osnowie (umownej tzw. ply-rating), największym dopuszczalnym obciążeniu, a nawet o istotnych szczegółach wykonania. Zależnie od rodzaju ogumienia stosuje sie samochodowej odmienne systemy podawania głównych wymiarów opon. Oznaczenie znamionowe każdej opony samochodowej określa jednak co najmniej dwa spośród jej czterech wymiarów głównych, jak: średnica zewnętrzna, średnica wewnętrzna, równa znamionowej średnicy obręczy, szerokość profilu opony lub wysokość profilu opony. Odpowiednio do rodzaju ogumienia, powszechnie używa się niżej omówionych metod podawania wymiarów opon samochodowych : — ogumienie wysokociśnieniowe; pierwsza liczba określa zewnętrzną średnicę opony, a druga szerokość jej profilu, przy czym łączy je znak ; wymiary są podawane w calach, liczbami całkowitymi i w razie potrzeby ułamkami zwykłymi (np. 40 X 8 lub 34 X 7 1/2), — ogumienie niskociśnieniowe (superbalonowe); pierwsza liczba określa szerokość profilu opony, a druga wewnętrzną średnicę opony (czyli znamionową średnicę obręczy) ; wymiary podawane są w calach, lecz szerokość profilu liczbą całkowitą z ułamkiem dziesiętnym lub dwoma zerami po przecinku (niekiedy po kropce), a wewnętrzna średnica samą liczbą całkowitą, ogumienie nieznormalizowane (zwymiarowane w centymetrach lub milimetrach); zależnie od systemu przyjętego przez wytwórnie, wymiary opony są podawane wyłącznie w milimetrach (np. 165 x 400), w milimetrach i calach (np. 190 — 20), wyłącznie w centymetrach (np. 16 x 54) lub w milimetrach i w centymetrach (np. 180 x 40); [patrz też: serwis chrysler warszawa, bramy garażowe, autoholowanie ]

Comments Off on Dźwig