Posts Tagged ‘hale stalowe’

Numer rejestracyjny

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Każda zgłoszona dźwignica otrzymuje swój numer rejestracyjny, który nawet w razie zmiany użytkownika nie może być zmieniony. W czasie eksploatacji dźwignice podlegają okresowym badaniom, które obejmują: rewizje zwyczajne roczne oraz rewizje nadzwyczajne awaryjne i doraźne. W trakcie badania należy stwierdzić, czy dźwignica nadaje się do dalszej eksploatacji. Rewizja zwyczajna roczna polega na: — zbadaniu stanu zużycia poszczególnych mechanizmów, zwłaszcza podnoszenia, jazdy i obrotu; — sprawdzeniu cięgien, haków i zawiesi oraz ich mocowania; — zbadaniu konstrukcji nośnej i poszczególnych jej elementów; — sprawdzeniu działania wyłączników krańcowych; — sprawdzeniu działania wszystkich urządzeń sterowniczych oraz przycisku STÓJ; — skontrolowaniu poświadczeń badania oporu izolacji elektrycznej oraz skuteczności działania urządzeń przeciwporażeniowych; — przeprowadzeniu próby obciążenia statycznego i dynamicznego. Oprócz wyszczególnionych czynności należy co trzy lata dokonywać pomiaru strzałki ugięcia. Gdyby badania dźwignicy wykazały braki obniżające jej wytrzymałość, to może ona być dopuszczona do eksploatacji pod warunkiem odpowiedniego zmniejszenia dopuszczalnego udźwigu lub skrócenia terminu następnego badania albo przy jednoczesnym zachowaniu obu tych warunków. Jeżeli badania wykażą, że dźwignica znajduje się w stanie zagrażającym bezpieczeństwu otoczenia i obsługi, to musi być zabronione dalsze jej eksploatowanie. [hasła pokrewne: pranie tapicerki, maszyny pakujące, hale stalowe ]

Comments Off on Numer rejestracyjny

Posts Tagged ‘hale stalowe’

Numer rejestracyjny

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Podczas ruchu pojazdu osnowa opony podlega nieustannie zmieniającym sie co do kierunku i wielkości naprężeniom o dość złożonym charakterze, wynikającym głównie z uderzania toczącego się koła jezdnego bieżnikiem opony o nierówności nawierzchni drogi, a ponadto zależnym elementy opony samochodowej od statycznych obciążeń koła. Odpowiednio do przeznaczenia opony i materiałów użytych do jej wykonania, osnowę opony stanowi pewna liczba (2. . . . 15 lub niekiedy i więcej) warstw specjalnej plecionki, sznurów, grubych nici lub tkaniny, a nawet cienkich drutów, stanowiących tzw. kord. Na ogół każda warstwa kordu składa się z biegnących równolegle dość grubych skrętek, z rzadka sczepionych między sobą (co zapobiega ich rozsuwaniu się podczas zalewania ciekłą gumą). Przeważnie skrętki sąsiednich warstw kordu są ułożone prostopadle do siebie lub biegną wichrowato pod dużymi kątami. Najczęściej poszczególne warstwy kordu sa rozdzielone jakby cienkimi przekładkami z miękkiej gumy, tzw. międzywarstwowej. Dzięki temu osnowa odznacza się wymaganą elastycznością, a warstwy kordu są zabezpieczone przed zużywaniem się wskutek ocierania o siebie. Przez odpowiedni dobór układu warstw kordu i grubości przegradzajacej je gumy międzywarstwowej można ograniczyć do minimum opory tarcia wewnętrznego w osnowie, a Więc i intensywność wydzielania się ciepła podczas jej odkształcania. [hasła pokrewne: regały magazynowe, hale stalowe, hurtownia szkła ]

Comments Off on Numer rejestracyjny

« Previous Entries