Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Numer rejestracyjny

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Każda zgłoszona dźwignica otrzymuje swój numer rejestracyjny, który nawet w razie zmiany użytkownika nie może być zmieniony. W czasie eksploatacji dźwignice podlegają okresowym badaniom, które obejmują: rewizje zwyczajne roczne oraz rewizje nadzwyczajne awaryjne i doraźne. W trakcie badania należy stwierdzić, czy dźwignica nadaje się do dalszej eksploatacji. Rewizja zwyczajna roczna polega na: — zbadaniu stanu zużycia poszczególnych mechanizmów, zwłaszcza podnoszenia, jazdy i obrotu; — sprawdzeniu cięgien, haków i zawiesi oraz ich mocowania; — zbadaniu konstrukcji nośnej i poszczególnych jej elementów; — sprawdzeniu działania wyłączników krańcowych; — sprawdzeniu działania wszystkich urządzeń sterowniczych oraz przycisku STÓJ; — skontrolowaniu poświadczeń badania oporu izolacji elektrycznej oraz skuteczności działania urządzeń przeciwporażeniowych; — przeprowadzeniu próby obciążenia statycznego i dynamicznego. Oprócz wyszczególnionych czynności należy co trzy lata dokonywać pomiaru strzałki ugięcia. Gdyby badania dźwignicy wykazały braki obniżające jej wytrzymałość, to może ona być dopuszczona do eksploatacji pod warunkiem odpowiedniego zmniejszenia dopuszczalnego udźwigu lub skrócenia terminu następnego badania albo przy jednoczesnym zachowaniu obu tych warunków. Jeżeli badania wykażą, że dźwignica znajduje się w stanie zagrażającym bezpieczeństwu otoczenia i obsługi, to musi być zabronione dalsze jej eksploatowanie. [hasła pokrewne: pranie tapicerki, maszyny pakujące, hale stalowe ]

Comments Off on Numer rejestracyjny

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Numer rejestracyjny

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Przestrzeń poniżej dolnego czopa prowadzącego, tzw. komora pośrednia, łączy się z kanalikiem zasilającym poprzez zaworek zwrotny, uniemozliwiający wsteczny przepływ paliwa (w kierunku sekcji tłoczącej). Kiedy sekcja tłocząca zaczyna doprowadzać olej napędowy do wtryskiwacza, jednocześnie podwyższa się ciśnienie w komorze głównej i w komorze pośredniej, ponieważ zaworek zwrotny nie utrudnia dopływu paliwa do kanalików wylotowych, Wskutek wzrostu ciśnienia tłoczenia do około 70 kG/cm2 iglica rozpylacza odrywa się od swego gniazda — w wyniku naporu oleju n czoło odsadzenia górnego czopa i stożkowe przejście pod d01nym czopem, od tej chwili olej napędowy wytryskuje do komory spalania, a wysokie ciśnienie utrzymujące się w k morze głównej nie pozwala na opadnięcie iglicy.

Po zakończeniu procesu tłoczenia zanika nadciśnienie w kanaliku zasilającym i w miare obniżania się ciśnienia w komorze głównej rozprężająca sie sprężyna powrotna przesuwa iglice w kierunku jej gniazda. Powoduje to natychmiastowe zamknięcie się zaworka zwrotnego, co zapobiega obniżaniu się nadciśnienia w komorze pośredniej. W rezultacie podczas opadania iglicy pod naciskiem sprężyny powrotnej, aż do chwili zamknięcia się rozpylacza maleje pojemność komory pośredniej i znajdujące się w niej paliwo wytryskuje przez kanaliki wylotowe.

Specjalny zaworek odcinający układu wtryskowego PILOT-INJECTION uniemożliwia ponowne otwarcie się rozpylacza, bezpośrednio po zakończeniu się procesu wtryskiwania. Oryginalne wykonanie rozpylacza z zaworkiem zwrotnym oraz zaworka odcinającego zabezpiecza rozpylacz przed przenikaniem spalin do jego wnętrza w okresie opadania iglicy na gniazdo (z uwagi na niskie stosunkowo ciśnienie wtryskiwania). Zaworek odcinający w postaci zawora pierścieniowego współpracującego z zaworkiem płytko m cechuje dwustronne działanie, co zapewnia skuteczne tłumienie impulsów ciśnieniowych, wywoływanych opadaniem iglicy rozpylacza na jej gniazdo i rozprzestrzeniających się w oleju napędowym wypełniającym przewód wysokiego ciśnienia. [więcej w: podnośniki towarowe, maszyny pakujące, prawo jazdy ]

Dopuszczalna zmienność prędkości biegu silnika. Prędkość obrotowa walu korbowego pracującego silnika wysokoprężnego nawet chwilowo nie powinna wykraczać poza tzw. zakres użytecznych prędkości biegu. Dolną granice wspomnianego zakresu stanowi prędkość biegu jałowego, a górną — największa dopuszczalna prędkość biegu silnika. Obowiązuje to odnośnie wszelkich tłokowych silników spalinowych (również i o zapłonie „iskrowym), lecz problem nabiera szczegolnego znaczenia gdy chodzi o silniki wysokoprężne, z uwagi na ich niestabilny (niestateczny) sposób pracy.

Każdy tłokowy silnik spalinowy może pracować jedynie z prędkością biegu jałowego lub wyższą. Spadek prędkości obrotowej wału korbowego poniżej prędkości biegu jałowego powoduje zatrzymanie silnika, ponieważ rozwijana przez niego moc nie wystarcza już na przezwyciężanie obciążenia wewnętrznego (pokonywanie oporów tarcia w mechanizmach, sprężanie powietrza lub mieszanki w cylindrach, napęd osprzętu itd.).

Jeżeli natomiast prędkość biegu silnika przewyższa dopuszczalną, wskutek bezwładności poruszających się części układu korbowego i innych występują w nich poważne naprężenia wewnętrzne, które łatwo doprowadzają do uszkodzenia najsilniej obciążonych elementów, a nawet do rozbicia i zupełnego zniszczenia silnika. Jednocześnie w wyniku pogorszenia się warunków smarowania i chłodzenia wydatnie wzmaga się intensywność z życia części.

Comments Off on Numer rejestracyjny

« Previous Entries