serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją poznań’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Dławik iglicy przeslania przelot głównego kanalika wylotowego i paliwo wytryskuje przede wszystkim dość silnym strumieniem przez skośny kanalik wylotowy. W okresie tym, tzw. wstępnego wtryskiwania, z kanalika głównego wytryskują również drobne ilości oleju napędowego (podobnie jak z dławiącego rozpylacza czopikowego), lecz wydostające się przez główny kanalik paliwo intensywnie sie rozprasza, i nie dociera w głąb komory spalania.

Właściwy proces wtryskiwania rozpoczyna się dopiero wskutek wysunięcia się dławika iglicy z głównego kanalika wylotowego. Wówczas bowiem wokół rozpryskiwacza powstaje i szybko się powiększa stosunkowo duży wolny przelot, dzięki czemu gwałtownie wzrastają ilości oleju napędowego wytryskujące z głównego kanalika i jednocześnie maleje intensywność wydobywania się paliwa przez skośny kanalik wylotowy.

Rozpylacze PINTAUX są opracowane specjalnie do silników o komorach wirowych. Podczas suwu sprężania tłok zbliżając się do swego zwrotu zewnętrznego wprawia w szybki ruch obrotowy powietrze wtłaczane do komory wirowej. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją poznań’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Praktyczna realizacja zasady podwójnego wtrysku — np. przez zastosowanie dwóch odpowiednio dobranych rozpylaczy, różniących się sposobami działania — jest trudna, choćby z uwagi na poważne skomplikowanie urządzenia wtryskowego. Stosunkowo pros tymi środkami można natomiast zapewnić przebieg rozpylania oleju napędowego o Charakterze wtrysku podwójnego, a przez to znacznie poprawić warunki tworzenia się i spalania mieszanki, wydatnie zwiększając elastyczność biegu i ogólną sprawność silnika. Częściowa realizacje praktyczną zasady podwójnego wtrysku uzyskuje się dzięki szczególnym właściwościom rozmaitych rozpylaczy specjalnych. W tym celu najczęściej stosuje się dławiące rozpylacze czopikowe, rzadziej rozpylacze PINTAUX lub specjalne układy wtryskowe (np. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją poznań’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rozpylacze czopikowe stosowane są głównie do rozpraszania oleju napędowego w dzielonych komorach spalania. Ze względu na pełną symetrie rozpylanego stożkowo strumienia paliwa oraz swoistą zdolność do samooczyszczania się z nagaru, rozpylacze czopikowe rozpowszechniają się coraz szerzej i wyraźnie wypierają inne rodzaje rozpylaczy — zwłaszcza jednootworkowe.

Od chwili rozpoczęcia się procesu wtryskiwania do chwili pojawienia się otwartego płomienia we wnętrzu spalania upływa zawsze pewien okres czasu (tzw. opóźnienie samozapłonu). W okresie tym rozpylacz wtryskuje do cylindra mniejszą lub większą Ilość oleju napędowego, która po samozapłonie mieszanki ulega spaleniu w sposób przypominający detonację materiału wybuchowego, Powtarzanie się tego rodzaju procesów niekontrolowanego spalania w cylindrach jest powodem charakterystycznej twardości biegu silnika wysokoprężnego i wywołuje szczególnie niepożądane obciążenia dynamiczne części układu korbowego. [podobne: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

Zadowalająca elastyczność biegu silnika, przy dopuszczalnych obciążeniach dynamicznych części jego układu korbowego, zapewnia się tylko przez ograniczenie do minimum ilości oleju napędowego wtryskiwanych do komór spalania w okresach opóźnienia samozapłonu, z jednoczesnym skracaniem jak najbardziej okresów opóźnienia samozapłonu. W praktyce polega to głównie na stwarzaniu warunków, aby bezpośrednio po otwarciu się rozpylacza w najsilniej nagrzanych objętościach powietrza wypełniającego komorę spalania rozpraszała się mała ilość doskonale rozpylonego oleju napędowego, stanowiąca niewielką tylko część wtryskiwanej jednorazowo dawki paliwa.

Po pojawieniu się otwartego płomienia w komorze spalania, stopień rozproszenia wtryskiwanego do niej w dalszym ciągu oleju napędowego może już być umiarkowany. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją poznań’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Aby zapewnić prawidłowe rozpraszanie się paliwa w komorze spalania, mocuje się w sposób uniemożliwiajacy przekręcanie  gniazdo rozpylacza asymetrycznego względem obudowy wtryskiwacza, a wtryskiwacz w stosunku do gniazda w głowicy cylindrów lub w kadłubie rozpylacze silnika,

— rozpylacz płytkowy wyróżnia się wykonaniem pojedynczego kanalika wylotowego w oddzielnej płytce, dokładnie w osi iglicy; współpracuje czoło iglicy, a przylgnie uszczelniające są dokładnie płaskie

— rozpylacz kryzowy; kanalika wylotowego spełnia zwężka dławiąca, wykonana w gnieździe rozpylacza lub w oddzielnej płytce; podczas otwierania się rozpylacza olej napędowy wydobywa się spod iglicy dośrodkowo, co zapewnia intensywny rozpraszanie się paliwa już bezpośrednim sąsiedztwie gniazda, przy czym siła przebicia strumienia oleju napędowego jest mała. Spośród rozpylaczy otworkowych obecnie w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych najczęściej spotyka się symetryczne rozpylacze wielootworkowe, a rzadziej jednootworkowe. Rozpylacze asymetryczne stosowane są w nielicznych silnikach. Natomiast rozpylacze kryzowe i płytkowe wyszły już prawie z użycie. [podobne: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

Rozpylacz czopikowy wyróżnia się charakterystycznym wykonaniem iglicy, zaopatrzone w specjalną końcówkę — tzw. czopik. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją poznań’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją poznań’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Z uwagi na sposób związania zmian chwilowej prędkości biegu silnika z dzialaniem mechanizmu sterującego, wśród regulatorów obrotów do samochodowych silników wysokoprężnych rozróżnia sie następujące typy:

— regulator o sprzężeniu bezpośrednim; układ korbowy silnika i urządzenie sterujące są sprzężone mechanicznie, poprzez przekładnie zębata lub łańcuchową o stałym przełożeniu; każda zmiana prędkości biegu silnika powoduje jednoczesne i proporcjonalne zwiększenie się lub zmniejszenie prędkości elementów sterujących, z reguły prędkości wirowania ciężarków mechanizmu odśrodkowego; sprzężenie bezpośrednie cechuje regulator odśrodkowy, w którym każde przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika wywołuje z góry przewidziane zmiany wielkości lub kierunku działania odśrodkowych, wykorzystywanych do sterowania dawkowaniem, np. przez przesuwanie zębatki sterującej,

— regulator o sprzężeniu pośrednim; pomiędzy układem korbowym silnika i urządzeniem sterującym brak jest połączenia mechanicznego ; reakcję regulatora wywołują z góry przewidziane następstwa przyspieszania lub zwalniania biegu silnika — np. zmiana podciśnienia w rurze ssącej lub zmiana natężenia przepływu cieczy krążącej w układzie zamkniętym; sprzężenie pośrednie cechuje często stosowane regulatory podciśnieniowe oraz rzadko spotykane regulatory hydrauliczne, [podobne: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

— regulator o sprzężeniu mieszanym, najczęściej nastawny, składa się z regulatora o sprzężeniu bezpośrednim i regulatora o sprzężeniu pośrednim, działających niezależnie od siebie i spełniających różne zadania (np. nastawny regulator podciśnieniowy steruje również i bieg jałowy silnika, a regulator odśrodkowy uniemożliwia jedynie przekraczanie największej dopuszczalnej prędkości biegu silnika).

Regulator odśrodkowy. Jeżeli silnik pracuje, na wirujące ciężarki regulatora działają ściśle określone siły odśrodkowe. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją poznań’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

— regulator dwuzakresowy, sterujący jedynie jałowy bieg silnika oraz uniemożliwiający przekraczanie maksymalnej prędkości biegu silnika, bez względu na położenie pedału przyspieszenia lub dźwigni sterującej; natomiast w całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika regulator dwuzakresowy nie działa, a chwilową prędkość obrotowa wału korbowego (wyższą niż prędkość biegu jałowego i niższą niż maksymalna) utrzymuje kierowca, np. wywierając odpowiedni nacisk na pedał przyspieszenia; regulatory dwuzakresowe stosuje się obecnie w osprzęcie większości samochodowych silnikówț wysokoprężnych,  regulator nastawny (lub wielozakresowy), działający podobnie jak regulator dwuzakresowy, lecz ponadto wyposażony w urządzenie do utrzymywania stałej prędkości biegu silnika, dowolnie wybranej z zakresu jego użytecznych prędkości biegu, np. przez wywieranie określonego nacisku na pedał przyspieszenia ; regulator nastawny utrzymuje ustawioną chwilowo prędkość biegu silnika bez względu na jego Obciążenie zewnętrzne, jeżeli nie przekracza ono dopuszczalnego ; przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika następuje dopiero po zmianie nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia (lub po przesunięciu dźwigni sterującej); regulatory nastawne szybko się rozpowszechniają i zdecydowanie wypierają regulatory dwuzakresowe, zwłaszcza w osprzęcie silników wysokoprężnych dużych samochodów i ciągników, — regulator uniwersalny, pracujący identycznie jak nastawny, lecz wyposażony w urządzenie do rozszerzania lub zwężania zakresu użytecznych prędkości biegu silnika (odpowiednio do warunków jego pracy) oraz do zmieniania rzeczywistego współczynnika nieregularności biegu silnika.

Nieregularność i nieczułość regulatora obrotów. Każdy regulator zaczyna działać dopiero wówczas, kiedy wzrost ob. ciążenia silnika spowoduje niewielkie zwolnienie (lub spadek obciążenia nieznaczne przyspieszenie) biegu silnika — ponieważ tego rodzaju zmiana prędkości obrotowej wału korbowego jest konieczna do uruchomienia urządzenia sterującego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją poznań’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zadania regulatora obrotów. Niepożądanym skutkom niestabilności pracy silnika wysokoprężnego zapobiec można jedynie przez regulowanie dawkowania odpowiednio do chwilowych zmian zewnętrznego obciążenia lub prędkości biegu. Jeżeli silnik przyspiesza swój bieg lub obciążenie zewnętrzne maleje — trzeba stosownie zmniejszać dawkowanie, aby zlikwidować nadmiar mocy użytecznej. Kiedy natomiast silnik zwalnia swój bieg lub obciążenie zewnętrzne wzrasta, w celu pokrycia niedoboru mocy użytecznej należy odpowiednio zwiększał dawkowanie.

Teoretycznie w podany sposób mógłby regulować chwilowe dawkowanie kierowca pojazdu, np. reagując na zwalnianie lub przyspieszanie biegu silnika przez zwiększanie lub zmniejszanie nacisku na pedał przyspieszenia. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją poznań’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W odróżnieniu od silnika gaźnikowego, silnik wysokopręzny nie wykazuje w ogóle skłonności do utrzymywania stałej prędkości biegu, czyli stanu równowagi pomiędzy rozwijaną mocą i obciążeniem zewnętrznym. Niedogodność ta wynika z odmiennych sposobów regulowania chwilowej mocy użytecznej, ponieważ :

regulacja ilościowa, typowa w razie zasilania gaźnikowego, polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu napełnienia cylindrów mieszanką o w przybliżeniu stałym składzie, w której ciężarowy stosunek paliwa do powietrza zmienia się tylko nieznacznie,

regulacja jakościowa, charakterystyczna w przypadku silnika wysokoprężnego, polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu dawkowania oleju napędowego, zwykle bez jednoczesnego regulowania napełnienia cylindrów lub ze zmienianiem napełnienia w dość wąskim zakresie (nastawna dławica regulatora podciśnieniowego służy raczej do powodowania zmian podciśnienia niż różnic napełnienia cylindrów powietrzem) ; wskutek tego zasadniczo zmienia się stosunek Oleju napędowego do powietrza w mieszance, a tym samym i jej właściwości.

Charakterystyczna niestabilność pracy silnika wysokoprężnego wynika z okoliczności, że przy niezmiennym ustawieniu dawkowania, każde zwolnienie biegu silnika wywołuje spadek jego mocy użytecznej, a przyspieszenie biegu jej zwiększenie. [podobne: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

Ze zmniejszaniem się prędkości obrotowej wału korbowego powiększa się napełnienie cylindrów powietrzem i jednocześnie maleją nieco dawki oleju napędowego wtryskiwane do komór spalania. W rezultacie mieszanka ubożeje, przebieg jej spalania sie pogarsza, a wiec i spada użyteczna moc silnika szybciej niż zmniejsza się obciążenie zewnętrzne w wyniku zwalniania biegu silnika. Powstający w ten sposób niedobór mocy użytecznej powiększa się coraz bardziej, co w krańcowym przypadku kończy się zatrzymaniem silnika.

Jeżeli natomiast w rozpatrywanej sytuacji podwyższy sie niezmienna dotychczas prędkość obrotowa wału korbowego, jednocześnie maleje napełnienie cylindrów powietrzem i zwiększa kię nieznacznie dawkowanie, czyli poprawiają się warunki tworzenia się i spalania mieszanki. Tym samym wzrasta wówczas użyteczna moc silnika — szybciej niż zwiększa się obciążenie zewnętrzne w wyniku przyspieszenia biegu silnika. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją poznań’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przestrzeń poniżej dolnego czopa prowadzącego, tzw. komora pośrednia, łączy się z kanalikiem zasilającym poprzez zaworek zwrotny, uniemozliwiający wsteczny przepływ paliwa (w kierunku sekcji tłoczącej). Kiedy sekcja tłocząca zaczyna doprowadzać olej napędowy do wtryskiwacza, jednocześnie podwyższa się ciśnienie w komorze głównej i w komorze pośredniej, ponieważ zaworek zwrotny nie utrudnia dopływu paliwa do kanalików wylotowych, Wskutek wzrostu ciśnienia tłoczenia do około 70 kG/cm2 iglica rozpylacza odrywa się od swego gniazda — w wyniku naporu oleju n czoło odsadzenia górnego czopa i stożkowe przejście pod d01nym czopem, od tej chwili olej napędowy wytryskuje do komory spalania, a wysokie ciśnienie utrzymujące się w k morze głównej nie pozwala na opadnięcie iglicy.

Po zakończeniu procesu tłoczenia zanika nadciśnienie w kanaliku zasilającym i w miare obniżania się ciśnienia w komorze głównej rozprężająca sie sprężyna powrotna przesuwa iglice w kierunku jej gniazda. Powoduje to natychmiastowe zamknięcie się zaworka zwrotnego, co zapobiega obniżaniu się nadciśnienia w komorze pośredniej. W rezultacie podczas opadania iglicy pod naciskiem sprężyny powrotnej, aż do chwili zamknięcia się rozpylacza maleje pojemność komory pośredniej i znajdujące się w niej paliwo wytryskuje przez kanaliki wylotowe.

Specjalny zaworek odcinający układu wtryskowego PILOT-INJECTION uniemożliwia ponowne otwarcie się rozpylacza, bezpośrednio po zakończeniu się procesu wtryskiwania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX