serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘serwis dodge warszawa’

Sprzężenie silnika z regulatorem obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
October 18th, 2016

Z uwagi na sposób związania zmian chwilowej prędkości biegu silnika z dzialaniem mechanizmu sterującego, wśród regulatorów obrotów do samochodowych silników wysokoprężnych rozróżnia sie następujące typy:

— regulator o sprzężeniu bezpośrednim; układ korbowy silnika i urządzenie sterujące są sprzężone mechanicznie, poprzez przekładnie zębata lub łańcuchową o stałym przełożeniu; każda zmiana prędkości biegu silnika powoduje jednoczesne i proporcjonalne zwiększenie się lub zmniejszenie prędkości elementów sterujących, z reguły prędkości wirowania ciężarków mechanizmu odśrodkowego; sprzężenie bezpośrednie cechuje regulator odśrodkowy, w którym każde przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika wywołuje z góry przewidziane zmiany wielkości lub kierunku działania odśrodkowych, wykorzystywanych do sterowania dawkowaniem, np. przez przesuwanie zębatki sterującej,

— regulator o sprzężeniu pośrednim; pomiędzy układem korbowym silnika i urządzeniem sterującym brak jest połączenia mechanicznego ; reakcję regulatora wywołują z góry przewidziane następstwa przyspieszania lub zwalniania biegu silnika — np. zmiana podciśnienia w rurze ssącej lub zmiana natężenia przepływu cieczy krążącej w układzie zamkniętym; sprzężenie pośrednie cechuje często stosowane regulatory podciśnieniowe oraz rzadko spotykane regulatory hydrauliczne, [podobne: jeep serwis, serwis dodge warszawa, serwis jeep warszawa, serwis bmw warszawa ]

— regulator o sprzężeniu mieszanym, najczęściej nastawny, składa się z regulatora o sprzężeniu bezpośrednim i regulatora o sprzężeniu pośrednim, działających niezależnie od siebie i spełniających różne zadania (np. nastawny regulator podciśnieniowy steruje również i bieg jałowy silnika, a regulator odśrodkowy uniemożliwia jedynie przekraczanie największej dopuszczalnej prędkości biegu silnika).

Regulator odśrodkowy. Jeżeli silnik pracuje, na wirujące ciężarki regulatora działają ściśle określone siły odśrodkowe. Wobec bezpośredniego sprzężenia regulatora z wałem korbowym silnika, oddziałujące na ciężarki siły odśrodkowe zmieniają się proporcjonalnie do kwadratu prędkości biegu silnika.

Pod wpływem sil odśrodkowych wirujące cieżarki regulatora usiłują oddalić sie od osi obrotu, czyli rozsunąć się na zewnątrz. Przeciwstawiają się jednak temu sprężyny dążące do zbliżenia ciężarków, a więc do zmniejszenia ich promieni wirowania. Jak długo silnik pracuje z niezmienną prędkością biegu, ‘ tak długo istnieje stan równowagi pomiędzy oddzialywaniem sil odśrodkowych i znoszącymi je naciskami sprężyn, wskutek czego ciężarki wirują w stałej odległości od osi obrotu i poprzez układ przeniesienia utrzymują zębatkę sterującą pompy wtryskowej w określonym położeniu dawkowania.

Comments Off on Sprzężenie silnika z regulatorem obrotów

Posts Tagged ‘serwis dodge warszawa’

Sprzężenie silnika z regulatorem obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
October 18th, 2016

— regulator dwuzakresowy, sterujący jedynie jałowy bieg silnika oraz uniemożliwiający przekraczanie maksymalnej prędkości biegu silnika, bez względu na położenie pedału przyspieszenia lub dźwigni sterującej; natomiast w całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika regulator dwuzakresowy nie działa, a chwilową prędkość obrotowa wału korbowego (wyższą niż prędkość biegu jałowego i niższą niż maksymalna) utrzymuje kierowca, np. wywierając odpowiedni nacisk na pedał przyspieszenia; regulatory dwuzakresowe stosuje się obecnie w osprzęcie większości samochodowych silnikówț wysokoprężnych,  regulator nastawny (lub wielozakresowy), działający podobnie jak regulator dwuzakresowy, lecz ponadto wyposażony w urządzenie do utrzymywania stałej prędkości biegu silnika, dowolnie wybranej z zakresu jego użytecznych prędkości biegu, np. przez wywieranie określonego nacisku na pedał przyspieszenia ; regulator nastawny utrzymuje ustawioną chwilowo prędkość biegu silnika bez względu na jego Obciążenie zewnętrzne, jeżeli nie przekracza ono dopuszczalnego ; przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika następuje dopiero po zmianie nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia (lub po przesunięciu dźwigni sterującej); regulatory nastawne szybko się rozpowszechniają i zdecydowanie wypierają regulatory dwuzakresowe, zwłaszcza w osprzęcie silników wysokoprężnych dużych samochodów i ciągników, — regulator uniwersalny, pracujący identycznie jak nastawny, lecz wyposażony w urządzenie do rozszerzania lub zwężania zakresu użytecznych prędkości biegu silnika (odpowiednio do warunków jego pracy) oraz do zmieniania rzeczywistego współczynnika nieregularności biegu silnika.

Nieregularność i nieczułość regulatora obrotów. Każdy regulator zaczyna działać dopiero wówczas, kiedy wzrost ob. ciążenia silnika spowoduje niewielkie zwolnienie (lub spadek obciążenia nieznaczne przyspieszenie) biegu silnika — ponieważ tego rodzaju zmiana prędkości obrotowej wału korbowego jest konieczna do uruchomienia urządzenia sterującego. Zatem regulator obrotów, który teoretycznie powinien zmuszać silnik do pracy ze stalą prędkością biegu, w rzeczywistości utrzymuje jedynie chwilową prędkość obrotową walu korbowego w pewnym zakresie. Jest to tzw. przedział nieregularności, poza który dzięki oddziaływaniu regulatora nie wykracza prędkość biegu silnika bez względu na jego obciążenie zewnętrzne, jeżeli jest ono mniejsze niż dopuszczalne. Jednoczesne każdy regulator obrotów cechuje mniejsza lub większa nieczułość na drobne zmiany prędkości obrotowej wału korbowego, czyli istnieje tzw. przedział nieczułości, w którym przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika nie powoduje jeszcze uruchomienia urządzenia sterującego i zmiany dawkowania. [podobne: jeep serwis, serwis dodge warszawa, serwis jeep warszawa, serwis bmw warszawa ]

Właściwości regulatora obrotów i jego przydatność do określonego modelu silnika charakteryzują więc:

współczynnik nieregularności, czyli wyrażony procentowo stosunek różnicy granicznych prędkości przedziału nieregularności (pomiędzy którymi w wyniku oddziaływania regulatora może zmieniać się chwilowa prędkość biegu silnika wskutek zmian jego zewnętrznego obciążenia) do połowy sumy tych prędkości, przyjmowanej jako prędkość średnia,  współczynnik nieczułości, czyli wyrażony procentowo stosunek różnicy granicznych prędkości przedziału nieczułości (pomiędzy którymi silnik może zmieniac swą prędkość biegu nie wywołując reakcji regulatora) do prędkości średniej, utrzymywanej teoretycznie przez regulator; zwykle przyjmuje się uproszczenie, że prędkość średnia jest polową sumy granicznych prędkości przedziału nieczułości.

Comments Off on Sprzężenie silnika z regulatorem obrotów

« Previous Entries