serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘serwis samochodowy’

Przepisy dozoru technicznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

W zasadniczym położeniu sworznie w mechanizmach nasuwania są wysunięte. W przypadku nasuwania rozjazdu sworznie są cofnięte dzięki zasterowaniu zaworem, a zawór automatycznie unieruchomi odpowiedni siłownik nasuwania. Zamek hydrauliczny w odgałęzieniu związanym z górną częścią siłownika powinien mieć nieszczelne gniazdo, w przeciwnym razie nie będzie dochodzić do skutku dodatkowe podnoszenie toru. Układ hydrauliczny oczyszczarki tłucznia RM-62 omówiony został poprzednio. Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. ustanawia dozór techniczny nad następującymi urządzeniami: 1) kotłami parowymi i wodnymi; 2) stałymi i przenośnymi zbiornikami ciśnieniowymi; 3) wytwornicami acetylenowymi; 4) dźwignicami. Dozór techniczny nad tymi urządzeniami obejmuje: a) przeprowadzanie rejestracji i odbioru technicznego przed dopuszczeniem tych urządzeń do ruchu oraz dopuszczenie ich do ruchu; b) wykonywanie okresowych i nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych; c) wstrzymanie ruchu urządzeń technicznych w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów lub zagrożenia bezpieczeństwa Życia i zdrowia ludzkiego; d) sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących urządzenia techniczne; e) udzielanie zezwoleń na dokonywanie spawania urządzeń technicznych; f) nadzór i kontrole nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dozorze technicznym przez użytkowników tych urządzeń. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą być o b owi ą z k owo przez użytkownika zgłoszone we właściwym urzędzie dozoru technicznego, niedopełnienie zaś tego obowiązku jest surowo karane. Również o każdej awarii, niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub o nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia użytkownik jest zobowiązany powiadomić w jak najszybszym czasie właściwy inspektorat dozoru technicznego. Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. i ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 6 z 1962 r. [podobne: serwis samochodowy, serwis samochodów, serwis samochodowy wrocław, serwis samochodowy zamość ]

Comments Off on Przepisy dozoru technicznego

Posts Tagged ‘serwis samochodowy’

Przepisy dozoru technicznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Łączenie może być dokonane w warunkach terenowych pracy maszyny. Po obcięciu równo przewodu wkłada się jego koniec do obejmy złączki. W ten sposób połączony przewód z obejmą zaciska się w szczękach imadła i po naoliwieniu, że pompa główna 11 wypełni układ cieczą pod ciśnieniem 12 MN/m2 (120 at). Wówczas samoistnie nastąpi wypełnienie niektórych siłowników zapewniając większe bezpieczeństwo. Siłowniki będą utrzymywały wibratory zagęszczające od czół podkładów w położeniu uniesionym, a siłowniki będą utrzymywały zespoły podbijające w górnym położeniu. Siłowniki rozewrą podbijaki zewnętrzne i będą je utrzymywać w tym położeniu, a siłowniki rozewrą kleszcze talerzowe. Kleszcze będą rozwarte, mimo że ciecz pod ciśnieniem dopływa z obu stron tłoka. W tym przypadku siły działające na tłok są różne (siła od strony tłoczyska jest mniejsza). Po zamknięciu zaworu odcinającego 12 III zostaje wypełniony układ 3 MN/m2 (30 at), Wówczas siłowniki utrzymywać będą w położeniu cofniętym (schowanym) wibratory od czół podkładów, a siłowniki rozewrą podbijaki wewnętrzne, Trzecia pompa pracuje w położeniu zasadniczym na przelew poprzez zawór odcinający. Pozostałe „odbiorniki” w położeniu zasadniczym nie otrzymują cieczy pod ciśnieniem; ciecz dopływa do nich dopiero wówczas, gdy zadziała odpowiedni zawór rozdzielczy. Układ hydrauliczny podbijarki MD—07—32 w zasadzie niewiele różni się od opisanego układu podbijarki typu 06-32SLC. Cały układ zasilają podwójne pompy łopatkowe i zostanie wypełniony w razie zamknięcia zaworów odcinających do 7 V oraz zaworu. [patrz też: serwis samochodowy, serwis samochodów, serwis samochodowy wrocław, serwis samochodowy zamość ]

Comments Off on Przepisy dozoru technicznego

« Previous Entries