serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘serwis seat wrocław’

System CAV

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Przebiegi powtarzają się bardzo szybko, to też podczas pracy silnika tłoczek regulatora wraz z zębatką sterującą wykonują drobne poosiowe ruchy drgające, a więc praktycznie dawkowanie jest stałe, aż do chwili zmiany obciążenia zewnętrznego,lub prędkości biegu silnika. Kiedy zwiększa się lub maleje nacisk wywierany na pedał przyspieszenia, układ przeniesienia jednocześnie przekręca tłoczek regulatora w odpowiednim kierunku. Wskutek tego krawędzie sterujące tłoczka odsłaniają lub przysłaniają kanaliki umożliwiające wypływanie oleju z komory odciążajacej. Powoduje to spadek lub wzrost ciśnienia w komorze odciążającej i przesunięcie się tłoczka do nowego położenia równowagi, z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem dawkowania — czyli przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika. Kazdemu położeniu pedału przyspieszenia odpowiada tylko jedno ustawienie tłoczka regulatora, a wiec i jedna określona prędkość biegu silnika.

System CAV. Read the rest of this entry »

Comments Off on System CAV

Posts Tagged ‘serwis seat wrocław’

System CAV

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Regulator hydrauliczny wyróżnia sie pośrednim sprzężeniem układu korbowego silnika z urządzeniem sterujacym dawkowaniem przy użyciu zamkniętego obwodu, w którym krąży ciecz. Do uruchamiania mechanizmu regulującego chwilowe dawkowanie wykorzystuje się zwykle zmiany w charakterze przepływ cieczy (z reguły oleju napędowego) wywoływane zwalnianiem lub przyspieszaniem biegu silnika. Zwykle dawkowanie urządzenia wtryskowego zwiększa się lub zmniejsza w wyniku zmian wydajności lub ciśnienia tłoczenia pompy sprzężonej bezpośrednio z układem korbowym silnika — najczęściej zębatej pompy napędzanej przez przekładnię zębatą lub łańcuchową o stałym przełożeniu. System BRYCE. Zębatka sterująca pompy wtryskowej jest poosiowo przesuwana wraz z tłoczkiem regulatora odpowiednio do wypadkowego oddziaływania nacisku sprężyny sterującej i chwilowej różnicy ciśnień po obu stronach tłoczka. Read the rest of this entry »

Comments Off on System CAV

Posts Tagged ‘serwis seat wrocław’

System CAV

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Jak długo pedał przyspieszenia jest całkowicie zwolniony, tak długo przepustnica nastawnej dławicy prawie całkowicie przesłania wolny przelot jej gardzieli, a silnik pracuje na biegu jałowym. Wskutek dużego podciśnienia panującego wówczas w rurze ssącej wybierak przeponowy utrzymuje zębatkę sterującą w pobliżu jej położenia STOP i w omówiony sposób przeciwstawia się zwalnianiu lub przyspieszaniu biegu silnika.

Wskutek wciskania pedału przyspieszenia uchyla się przepustnica dławicy nastawnej, a więc jeżeli silnik pracuje od razu maleje podciśnienie w rurze ssącej i wybierak przeponowy natychmiast odpowiednio zwiększa dawkowanie. Natomiast w wyniku zmniejszenia nacisku na pedał przyspieszenia przepustnica dławicy przymyka się, wzrasta podciśnienie w rurze ssącej, a przepona wybieraka odkształcając się pod wpływem rosnącej różnicy ciśnień przesuwa zębatkę sterującą w kierunku położenia STOP.

Jeżeli nacisk wywierany na pedał przyspieszenia gest stały, sprężyna sterująca wybieraka przeponowego rownoważy oddziaływanie różnicy ciśnień na przeponę, która utrzymuje zębatkę sterującą (wykonującą drobne ruchy drgające) w położeniu dawkowania odpowiadającym określonej prędkości obrotowej wału korbowego. Od tej chwili w razie zmiany obciążenia zewnętrznego regulator podciśnieniowy przeciwstawia się zwalnianiu lub przyspieszaniu biegu silnika tak długo, jak długo obciążenie zewnętrzne silnika nie przekracza dopuszczalnego lub nie ulegnie zmianie położenie pedału przyspieszenia. [podobne: serwis skoda gdańsk, serwis seat wrocław, seat serwis wrocław ]

Wolny przelot gardzieli nastawnej dławicy jest tak dobrany, że nawet w razie zupełnego uchylenia przepustnicy podciśnienie w rurze ssącej zaczyna wzrastać, jeżeli chwilowa prędkość biegu silnika przewyższa znamionową. Dzięki temu niezależnie od nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia wybierak przeponowy zmniejsza wówczas dawkowanie, a więc uniemożliwia silnikowi przekraczanie dopuszczalnej prędkości biegu.

W celu zapewnienia możliwie regularnego biegu silnika wybierak przeponowy zaopatruje sie w specjalny tłumik, działający według zasady zaworka upustowego, połączony oddzielnym przewodem z wnętrzem rury ssącej, przed przepustnicą nastawnej dławicy, Tłumik zmniejszając różnicę ciśnień działającą na przeponę w razie zbyt gwałtownego jej odksztalcania. Read the rest of this entry »

Comments Off on System CAV

Posts Tagged ‘serwis seat wrocław’

System CAV

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Siły odśrodkowe działające na ciężarki regulatora zwiększają się zbyt szybko ze wzrostem ich prędkości wirowania, w związku z czym na ogół dąży się do zapewnienia stosownej zmienności przełożenia układu przeniesienia, zależnie od chwilowej prędkości biegu silnika. W razie stałego przełożenia układu przeniesienia, przesunięcia zębatki sterującej w pompie wtryskowej są z reguły zbyt małe podczas jałowego biegu Silnika, a zbyt duże w okresie jego pracy z prędkością biegu przekraczającą znamionową, w stosunku do najkorzystniejszych lub nawet dopuszczalnych.

Nawet częściowe spełnienie wspomnianego wymagania nastręcza poważne trudności i komplikuje konstrukcję mechanizmu przeniesienia. Ze względu na sposób uzyskiwania zmienności przełożenia zależnie od chwilowej prędkości biegu silnika, wśród układów przeniesienia regulatorów odśrodkowych rozróżnia się dwie podstawowe odmiany: [podobne: serwis skoda gdańsk, serwis seat wrocław, seat serwis wrocław ]

— układ mimośrodowy; dźwignia swobodna, wiążąca mechanizm odśrodkowy regulatora z zębatką sterującą, jest osadzona na mimośrodowym czopie; zmiany położenia pedału przyspieszenia powodują przekręcanie walka z czopem mimośrodowym, wskutek czego stosunek czynnych długości ramion dźwigni swobodnej zmienia się zapewniając zmienną proporcjonalność przesunieć zębatki sterującej; mechanizm mimośrodowy jest prosty lecz mało skuteczny, co często zmusza do zwężania zakresu użytecznych prędkości biegu silnika przez podwyższenie jego prędkości biegu jałowego lub przez obniżenie znamionowej prędkości biegu, co zmniejsza przydatność eksploatacyjną silnika,

— układ kulisowy; dzięki zastosowaniu mechanizmu kulisowego uzyskuje się znacznie szerszy zakres zmienności przełożeń niż w układzie mimośrodowym; podczas szybkiego biegu silnika przełożenie układu przeniesienia jest duże, a przy niewielkiej prędkości obrotowej wału korbowego — znacznie mniejsze; mechanizmy kulisowe są wprawdzie o wiele kosztowniejsze niż mimośrodowe, lecz szybko się ostatnio rozpowszechniają.

Regulator podciśnieniowy steruje dawkowaniem urządzenia wtryskowego reagując na zmiany chwilowego podciśnienia w rurze ssącej pracującego silnika. Typowy regulator podciśnieniowy składa się z nastawnej dławicy wbudowanej w rurę ssącą oraz z wybieraka przeponowego, osadzonego na kadłubie pompy wtryskowej — połączonych ze sobą przewodem. Obrotowa przepustnica nastawnej dławicy jest sprzężona z pedałem przyspieszenia i uchyla się dopiero w miarę jego wciskania.

Na przeponę wybieraka działa różnica ciśnienia barometrycznego i chwilowego podciśnienia w rurze ssącej, dążąca do odkształcenia przepony i przesunięcia zębatki sterującej w pompie wtryskowej do położenia STOP. Read the rest of this entry »

Comments Off on System CAV

« Previous Entries