Posts Tagged ‘zabudowy samochodów dostawczych’

Zbiorniki ciśnieniowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Na ogół wszystkie zbiorniki ciśnieniowe podlegają dozorowi technicznemu — wyjątek stanowią między innymi zbiorniki o ciśnieniu nie przekraczającym 0,07 NIN/m2 (0,7 at) oraz zbiorniki o ciśnieniu wyższym, jeżeli iloczyn ciśnienia w at przez pojemność w litrach nie przewyższa 300 (pod warunkiem, że nie są ustawione w miejscach publicznych). Zbiorniki podlegające stałemu dozorowi technicznemu muszą przechodzić okresowe badania zwyczajne i nadzwyczajne. Badania zwyczajne polegają na rewizji wewnętrznej, próbie ciśnieniowej oraz rewizji zewnętrznej. Czasokres przeprowadzania poszczególnych rewizji i prób jest różny. Rewizję wewnętrzną przeprowadza się co trzy lata, próbę ciśnieniową — co sześć lat, a rewizję zewnętrzną — co rok, oprócz lat, w których przeprowadza się rewizję wewnętrzną i próbę wodną. Badania nadzwyczaj ne mogą być przeprowadzane w dowolnych terminach, uzasadnionych względami technicznymi. Datę przeprowadzenia rewizji wewnętrznej oraz próby wodnej uzytkownik powinien ustalić z właściwym inspektoratem dozoru technicznego najpóźniej na 14 dni wcześniej. W czasie badań użytkownik jest zobowiązany do udzielania pomocy inspektorowi. Zgłoszenie zbiornika ciśnieniowego do rejestracji powinno być dokona ne w formie pisemnej. Do zgłoszenia użytkownik jest zobowiązany dołączyć w dwóch egzemplarzach następującą dokumentację: a) opis zbiornika na formularzu ustalonym przez UDT; b) opis działania zbiornika z wyszczególnieniem danych dotyczących źródeł zasilania zbiornika wraz z koniecznym schematem rurociągów; c) obliczenie lub pisemne stwierdzenie maksymalnego natężenia (w kg/h) dopływu płynów do zbiornika lub maksymalnego natężenia (w kg/h) wytwarzania się oparów w zbiorniku; d) dla zbiornika ustawionego na wolnym powietrzu — plan sytuacyjny zbiornika, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących budynków w promieniu 10 m; e) dla zbiornika ustawionego w budynku — plan usytuowania zbiornika, z oznaczeniem miejsca ustawienia zbiornika oraz związanych z nim urządzeń pomocniczych; f) dla zbiorników połączonych trwale z urządzeniem ruchowym — rysunki szkicowe usytuowania i sposobu zamocowania zbiornika; g) poświadczenie wykonania i zbadania zbiornika wraz z następującymi załącznikami: — zestawieniowym rysunkiem zbiornika Z podaniem numeru fabrycznego, roku budowy, ciśnienia i temperatury obliczeniowej, pojemności w ms; — obliczeniami wytrzymałościowymi poszczególnych elementów; — kartami pomiarów głównych elementów; — wykazem wyrobów hutniczych wraz z atestami badań materiałowych; — świadectwem obróbki cieplnej; — wykazem spawaczy, którzy wykonali złącza spawane; — wykazem wyników badań złączy spawanych oraz szkicowym rysunkiem rozłożenia spoin z podaniem miejsc prześwietlonych lub zbadanych innymi metodami; — wykazem osprzętu wraz z atestami. [podobne: izolacja dachu, zabudowy samochodów dostawczych, firma spedycyjna ]

Comments Off on Zbiorniki ciśnieniowe

Posts Tagged ‘zabudowy samochodów dostawczych’

Zbiorniki ciśnieniowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Organami dozoru technicznego są: Urząd Dozoru Technicznego (UDT) z podległymi mu okręgowymi i rejonowymi dozorami technicznymi oraz specjalistyczne organy dozoru technicznego. Do specjalistycznych organów dozoru technicznego zaliczają się między innymi kolejowe inspektoraty dozoru technicznego działające przy każdej dyrekcji okręgowej kolei państwowych, podlegające Głównemu Inspektoratowi Kolejowego Dozoru, Technicznego w Warszawie. 1. Dozór techniczny nad urządzeniami dźwignicowymi Do urządzeń dźwignicowych zaliczamy takie urządzenia, które służą do co najmniej pionowego przemieszczania ładunków, a w szczególności: a) dźwigi słuzące do pionowego przemieszczania ładunków w kabinach lub na platformach; b) suwnice, których zasadniczą konstrukcją nośną jest przejezdny po co najmniej jednoszynowym torze most (lub brama), po którym porusza się wózek z wciągarką do pionowego transportu ładunków; c) żurawie, których zasadniczą częścią nośną jest wysięgnik o ruchu obrotowym w płaszczyźnie poziomej lub pionowej albo też w obu płaszczyznach; d) wciągarki, których zasadniczą częścią składową jest wyposażony w bęben linowy lub łańcuchowy mechanizm do pionowego podnoszenia i opuszczania ładunków; e) dźwigniki, których zasadniczą częścią składową są śruby i nakrętki oraz belki nośne (łapy) z napędem mechanicznym lub ręcznym albo tłoki nośne poruszane naciskiem cieczy bądź gazu; f) obrotnice wyposażone w bęben linowy, służące do obracania i przesuwania taboru kolejowego; g) wyciągi o ruchu pionowo—pochyłym; h) żurawie kolejowe. Dźwignice podlegające dozorowi technicznemu przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny być zarejestrowane we właściwym inspektoracie dozoru technicznego. Użytkownik zgłaszając do rejestracji dźwignice jest zobowiązany dostarczyć pełną dokumentację. Dokumentacja ta powinna zawierać: — wypełnioną książkę rewizji dźwignicy; — zaświadczenie kontroli technicznej wytwórcy stwierdzające prawidłowe wykonanie i zbadanie dźwignicy; — opis dźwignicy zawierający: nazwę wytwórni, rok budowy i nr fabryczny, rodzaj dźwignicy, udźwig, robocze prędkości podstawowych ruchów dźwignicy, grupę natężenia pracy, masę własną, rodzaj urządzeń przeciwburzowych (w przypadku gdy dźwignica ma pracować na terenie nie osłoniętym od wiatrów), urządzenia sygnalizacyjne, instrukcję użytkowania dźwignicy; [hasła pokrewne: bidony rowerowe, serwis mitsubishi warszawa, zabudowy samochodów dostawczych ]

Comments Off on Zbiorniki ciśnieniowe